top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERKOOP OP AFSTAND

1. Algemene bepalingen 

 

Deze algemene voorwaarden definiëren, onverminderd de toepassing van specifieke voorwaarden, de respectieve verplichtingen van Luminelec SRL – TerreHappy Céramique, vertegenwoordigd door Grégory Abrassart in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, ter gelegenheid van al haar diensten, met maatschappelijke zetel te Rue de Grandsart 12 - 1300 Limal - België, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het ondernemingsnummer 0894.234.783, hierna de "verkoper" genoemd, en van elke professionele koper of elke consument die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna te noemen de "koper".

 

Door het acceptatievak van de algemene voorwaarden aan te vinken op het moment van zijn bestelling, erkent de koper uitdrukkelijk toegang te hebben gehad tot deze geschenken, ze gelezen te hebben, ze begrepen te hebben en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard, met dien verstande dat elke bestelling van een product via onze website impliceert raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen door de klant worden bewaard of afgedrukt.

 

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. Er wordt overeengekomen dat de uitdrukkelijk aanvaarde specifieke bepalingen voorrang hebben op de algemene, in geval van discrepantie. Verder wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de klant en die van TerreHappy Céramique, enkel deze laatste prevaleren.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

 

We horen door:

 

Koper: iedere natuurlijke persoon die meerderjarig is geworden en volledig rechtsbevoegd is of, bij gebreke daarvan, de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon. In dat laatste geval is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht deze algemene voorwaarden na te leven.

Consument: iedere natuurlijke persoon die de in de handel gebrachte producten verwerft of gebruikt voor andere doeleinden dan enig beroeps- of handelskarakter.

 

2. Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

 

De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de website van de verkoper, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

Elk product gaat vergezeld van een door de verkoper opgestelde beschrijving.

 

De foto's in de catalogus zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en hebben een getrouw beeld, maar zijn niet contractueel voor zover ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen.

 

 

3. Bestellen

 

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:

 • Ouder zijn dan 18

 • Vul het identificatieformulier in of geef hun klantnummer door als ze dat hebben;

 • Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;

 • Zijn bestelling valideren nadat hij deze heeft gecontroleerd;

 • Erken deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard;

 • Voer de betaling uit onder de verstrekte voorwaarden;

 • Bevestig uw bestelling en betaling.

 

De verkoop wordt als perfect beschouwd wanneer de bestelling door de verkoper wordt bevestigd.

Er vindt geen verzending van goederen plaats zonder orderbevestiging en ontvangst van de volledige betaling daarvan.

 

Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail informeren.  Deze heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen tijdelijk wachten) of de bestelling van niet-beschikbare artikelen gratis annuleren gratis.

 

3. Duur:

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de hele duur van de bestelling, onze diensten en de levering van de goederen, evenals op alle relaties tussen de koper en de verkoper.

 

 

4. Levering - transport

 

De leveringen gebeuren op het adres vermeld op de bestelbon dat enkel in het geografische gebied vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden mag liggen. Levering aan een postbus of aan een adres met de vermelding "postsector" wordt niet aanvaard.

 

In geval van afwezigheid tijdens de levering op het door de koper opgegeven adres, kan deze binnen 48 uur contact opnemen met de verkoper om een andere leveringsdatum af te spreken._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Bij gebreke hiervan of indien de koper nalaat of weigert de levering van de bestelde goederen, behoudt de verkoper zich het recht voor om uitvoering van het contract te eisen of, na voorafgaande ingebrekestelling, te beschouwen als automatisch beëindigd. In het laatste geval zal de verkoper een bedrag gelijk aan 30% van de verkoopprijs inhouden als schadevergoeding.

 

In geval van verkoop aan een consument worden de goederen vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres.

 

Bij verkoop aan een vakman is het transport voor risico van de koper.

 

Typische deadlines zijn:

 • 15 werkdagen na ontvangst van de betaling, afhankelijk van de beschikbare voorraden

 

In geval van vertraging in de levering, en alleen in het kader van een niet-gepersonaliseerde bestelling (artikel regelmatig op voorraad), kan de koper zijn aankoop annuleren zonder vergoeding, voor beide partijen, op voorwaarde dat hij de verkoper per e-mail binnen 3 dagen na de mededeling van de vertraging in de levering door de verkoper. De koper krijgt dan binnen 15 werkdagen het totale bedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten (indien gemaakt bij bestelling) op zijn bankrekening teruggestort op zijn bankrekening.  Partijen zijn dan volledig bevrijd van hun respectieve verplichtingen.

 

In alle gevallen ontslaan de volgende omstandigheden de verkoper van zijn verplichtingen in tijd:

1 - Gevallen van overmacht (inclusief, in het bijzonder, technische incidenten, vertragingen bij leveranciers en tekorten aan arbeidskrachten);

2 - Als de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd;

3 - Als de klant na de bestelling tot wijzigingen besluit;

4 - Indien de klant ons niet binnen de gestelde termijn de gewenste informatie verstrekt.


5. prijzen

 

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen (BTW en andere toepasselijke belastingen).

 

De aangegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, deze worden apart vermeld bij de bestelling.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht zijn op het moment van bevestiging ervan.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het btw-tarief die vóór de leveringsdatum plaatsvinden, in zijn prijzen door te berekenen.

 

6. Betalingsvoorwaarden

 

Betaling geschiedt met creditcard, Visa of Mastercard.

 

De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

 

 

7. Geografische gebieden

 

Wij leveren alleen aan de volgende landen: België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

 

 

8. Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 duidelijke dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van de goederen of het sluiten van de servicecontract. Zodra zijn wil is uitgesproken, heeft hij nog eens 14 dagen om het artikel terug te sturen. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

 

De consumentenkoper kan het proces ook voltooien door ons het volgende formulier te sturen:https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf

 

De consument wordt erop gewezen dat hij in de volgende gevallen geen gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (art.VI.53 van het Wetboek Economisch Recht):

 

 • Levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd;

 • Levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

 • Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken;

 • Levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest

 

Binnen deze termijn moet de consument zijn beslissing tot herroeping kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring ofwel per e-mail op het volgende adres:terrehappyceramic@gmail.comof per post naar het adres van ons hoofdkantoor zoals hierboven vermeld. In geval van herroeping zal de verkoper alle van de koper ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering maar niet van terugzending, terugbetalen en dit zonder onnodige vertraging.

 

Retourkosten zijn voor rekening van de koper en de goederen reizen op zijn risico.

 

Wij vragen u indien mogelijk de woning terug te sturen in de originele verpakking, vergezeld van alle toebehoren, de gebruikershandleiding. De wet bepaalt dat uw aansprakelijkheid kan ontstaan in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van andere manipulaties aan de goederen dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling te doen als blijkt dat het geretourneerde artikel beschadigd of incompleet is.

 

 

9. Wettelijke garantie

 

De koper die voor privédoeleinden handelt, geniet de wettelijke rechten krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

 

Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht de verkoper op de hoogte te stellen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft geconstateerd.

 

Voor tweedehands goederen is de garantieperiode één jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

 

Deze garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo zullen reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet zijn goedgekeurd door onze diensten, leiden tot het vervallen van de garantie.

 

De factuur of leveringsbon geldt als garantie en dient door de consument te worden bewaard en in het origineel te worden geproduceerd.

 

De professionele koper profiteert van de fabrieksgarantie.

 

10. Dienst na verkoop

 

De TerreHappy Céramique After-Sales Service is verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties aan slijtage aan uw artikelen, evenals voor reparaties die plaatsvinden als onderdeel van de implementatie van TerreHappy Céramique.

 

Om contact op te nemen met onze After-Sales Service, nodigen wij u uit om bij voorkeur contact met ons op te nemen via het elektronische bericht terrehappyceramic@gmail.com .

 

Uw artikel wordt doorgestuurd naar onze workshops die de juiste beslissing zullen nemen:

*  In het geval van een fabricagefout die door onze werkplaatsen wordt geconstateerd en gevalideerd, zullen wij uw artikel gratis repareren of vervangen door een nieuw artikel van gelijke waarde.

*  Voor gebruikte artikelen wordt de reparatie in rekening gebracht. U krijgt een prijsopgave aangeboden als de geconstateerde schade het gevolg is van uw eigen schuld of die van een derde.

*  Uw artikel wordt niet gerepareerd als het overmatig wordt gebruikt. Het wordt dan naar u teruggestuurd zoals het is.

 

11. Terugbetaling:

 

De terugbetaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen waarop het verzoek tot herroeping betrekking heeft of na de datum van ontvangst van het bewijs van de terugzending van de goederen. De terugbetaling zal worden gedaan op de rekening waarmee de bestelling is betaald.

 

12. Verantwoordelijkheden

 

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk en online betaling zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

 

De gegevens op de site worden te goeder trouw meegedeeld. De aangeboden links naar de sites van fabrikanten en/of partners zijn bedoeld ter informatie en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

 

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product.  Hij verklaart dat hij 18 jaar oud is bij het bestellen.  De verkoper weigert alle verantwoordelijkheid in geval van onjuistheid van de hem door de koper meegedeelde informatie.

 

13. Intellectuele eigendom

 

Alle elementen van deze site, evenals de teksten, tekeningen, foto's, illustraties, eventuele films, data, databases, software, domeinnamen, logo's en elk ander element dat daar voorkomt, blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en met welke middelen dan ook - elektronisch, mechanisch of anderszins - is strikt verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TerreHappy Céramique. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot burgerlijke, commerciële en/of strafrechtelijke vervolging.

 

 

14. Bergingsclausule

 

De ongeldigheid, de niet-toepasselijkheid of de onwettigheid van een van de clausules voorzien in een van de tussen de partijen overeengekomen contracten (specifieke en algemene voorwaarden of andere overeenkomsten), brengt op geen enkele wijze de nietigheid of nietigheid van de andere bepalingen met zich mee. het contract. Alle clausules blijven volledig geldig.

 

15. Geschillen

 

Behalve voor betalingsprocedures, verbinden de partijen zich ertoe om te trachten elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst op te lossen door bemiddeling of bemiddeling.

Deze begint uiterlijk op de 15e heldere dag volgend op het verzoek tot bemiddeling of verzoening dat door een van de partijen aan de andere partij is gemeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door de partijen, mag de duur van bemiddeling of verzoening niet langer zijn dan 30 volle dagen. Na het verstrijken van deze termijn staat het de partijen weer vrij hun geschil voor te leggen aan de hoven en rechtbanken.

 

De koper die voor privédoeleinden handelt, heeft de mogelijkheid om bij een geschil een verzoek in te dienen bij de Consumentenombudsdienst. Informatie over alternatieve methoden voor geschillenbeslechting kan worden verkregen via de linkhttp://www.mediationconsommateur.be/fr.

 

We behouden ons niettemin het recht voor om elk mogelijk geschil exclusief voor te leggen aan de rechtbanken. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

 

Het toepasselijke recht is Belgisch recht, in het Frans. De bevoegde rechtbanken

 

Partijen aanvaarden in het kader van hun relaties elektronische bewijsmiddelen.

bottom of page